Om follow me

Vårt beste forbilde på lederskap er Jesus.
Han sa: Følg meg! Han levde sammen med disiplene sine og var selv eksempelet på lederskap.
Så sa han igjen: Følg meg!
Vi ønsker å ha Jesus som forbilde.

follow me's motto: Se - samle - styrke

(Ungdomsleder=ung leder mellom ca. 15 og 25 år)
– Samle ungdomslederne i lokalmenigheten til éi gruppe
– Ha jevnlige møter med ungdomslederne
– La ungdomslederne i lokalmenigheten bli med i et større fellesskap med ungdomsledere fra andre menigheter.

follow me er et ledertreningskonsept som tar utgangspunkt i ungdomsledere som allerede er i en tjeneste i menigheten sin. Gjennom follow me kan hver enkelt ungdomsleder bli fulgt opp både av eldre ungdomsledere, voksenledere samt åndelige veiledere.
follow me har også som mål å bevisstgjøre dem som allerede utøver lederskap, men som ikke kaller seg ledere.

follow me-konseptet er ikke et ledertreningskurs, men det vil bli holdt kurs i konseptet.

Hoveddelen av det som holdes i kursform, vil foregå i den årlige follow me KONFERANSE. Denne er for hele follow me-nettverket. Ledergruppen henter inn dyktige foredragsholdere som gir undervisning i tema som er relevante og matnyttige i follow me-arbeidet.

follow me handler om å samle alle ungdomslederne i menigheten i éi gruppe, nemlig follow me-gruppa. Ved å samle alle ungdomslederne på denne måten, gir menigheten dem et større nettverk av kolleger; kolleger som vil kunne inspirere hverandre til arbeidet i de ulike klubbene og lag hvor den enkelte utøver sitt lederskap.

Et annet viktig moment med å samle lederne i menigheten i ei follow me-gruppe, er at de på et vis får sin egen klubb. Når menigheten samler ungdommene sine i ei follow me-gruppe, dekker den derfor ungdommenes behov for kontakt med jevnaldrende.

Ofte ser vi at når ungdommene når 15 – 16-årsalderen, avtar interessen for å delta i aktivitetene som foregår i menigheten. Samtidig viser det seg at den samme aldersgruppen liker å få ansvar og å være med på å gjøre en jobb. Ved å opprette ei follow me-gruppe, får de flere gode grunner til å bli værende i menigheten sin.

Lokalsamlingene 
follow me-visjonen er at jevnlige samlinger med den lokale gruppen er nødvendig for å holde inspirasjonen oppe og for å minne ungdommene på det betydningsfulle arbeidet de er en del av.

I noen menigheter er det en utfordring å samle alle lederne hver måned. Siden ungdomslederne i tillegg arbeider med flere aktiviteter i menigheten sin, er det heller ikke mulig med én felles planleggingsøkt. Det er likevel viktig at man har noen felles møtepunkt, slik at ungdomslederne innimellom kan få se hele gjengen samlet. Det er tross alt dette som gir inspirasjon.

I de lokale follow me-samlingene legges mest vekt på det sosiale, gjerne rundt matbordet! Andre viktige ingredienser er lederopplæringen, den åndelige veiledningen og evalueringsdelen. Planlegging av de ulike aktivitetene i disse samlingene kan fungere for noen menigheter.

Erfaringene vår viser at de månedlige samlingene i den lokale follow me-gruppen er plassen hvor alle kommer – og har lyst til å komme.

Den lokale follow me-gruppen skal ikke behøve å stå alene. follow me arrangerer fellessamlinger hvert semester, SPARK ved starten av høstsemesteret og KONFERANSE midt i vårsemesteret. Ved å koble de lokale follow me-gruppene sammen, får ungdomslederne et nettverk. Har en av menighetene i follow me-nettverket kun fem ledere i sin lokale gruppe, vil disse likevel ha en opplevelse av å være mange flere.

Det skaper entusiasme å stå sammen, det blir gøy å være leder! Det motsatte er trøttendes og skaper diskontinuitet – ensomme ledere holder ikke lenge. follow me hjelper ungdomslederne til å holde på gløden, og hjelper menigheten til å skape en arena der ungdomslederne kan utfolde seg på egne premisser.

Ungdom lærer helst av å se på annen ungdom. Eldre ungdom er forbilder for yngre ungdom. Dette setter follow me i system. De yngste lederne får derfor vite at de både kan og skal se på de eldre. De eldre blir gjort klare over at de yngre følger med på dem for å lære om lederskap. Disse lederne får på denne måten en bekreftelse på at de sitter på noe som er verdt å gi videre. Vel vitende om at de yngre lederne ser opp til dem, blir de eldste inspirert til å ønske å gjøre en god jobb.

Mange norske menigheter satser stort på 14-åringene gjennom konfirmasjonen. follow me er et konsept som bygger videre på dette. Mange menigheter har gode erfaringer med å invitere fjorårets konfirmanter med som ledere. Da er det avgjørende at fjorårskonfirmantene kommer inn i et miljø der de blir tatt godt imot av andre ungdommer!

Når menigheten arrangerer ledertreningskurs for fjorårskonfirmanter, bør den samtidig sette dem i en tjeneste sammen med eldre ungdom. Dette gir best sjanser for langsiktige resultater.

I follow me trenger ikke ungdommene bekjenne seg som kristne for være med som leder. I en alder av 16 år er det ikke mange ungdommer i Norge som har reflektert over eget trosliv. follow me handler om å gi rom for å jobbe med disse spørsmålene, samtidig som ungdommene står i en tjeneste.

Som follow me-leder skal man selvsagt være lojal mot sin kirkens lære. Dette er normalt ikke et problem. Utfordringen ligger heller i at altfor mange ungdommer ikke får muligheten til å være med i et miljø der troslivet står sentralt.
Derfor er det viktig at både eldre ungdom, voksenledere og ikke minst de åndelige veilederne skaper muligheter for samtaler rundt kristentroen, bekjennelse til den treenige Gud og åndelig vekst!

Voksenledere har en viktig funksjon! Ungdom liker å klare ting selv, men blir også glade for å få bekreftelse på at de gjør en god jobb. Dette er den viktigste oppgaven til en voksenleder å se ungdomslederne, bekrefte dem og støtte dem! Ungdom trenger at voksne er tilstede og at de viser en genuin interesse for dem. Kanskje mer enn noen gang er det nå behov for voksenlederrollen i menighetens ungdomsarbeid!

follow me-samlingene i lokalmenigheten er en viktig arena for opplæring i ungdomsledernes personlige trosliv og for den generelle lederkunnskapen. Disse samlingene er en plass som voksenlederne og de åndelige lederne bevisst bruker til å vise omtanke for den enkelte ungdomsleder. Lokalsamlingen er en god plass for å løfte den enkelte ungdomsleder og påpeke dennes spesielle evner.

Det er forskjell på lærere og åndelige fedre, skriver Paulus i 1 Kor 4,15. Lærere gir kunnskapsbasert undervisning, mens åndelige fedre hjelper til tro, bekjennelse og åndelig vekst.

Får våre ungdomsledere møte sine åndelige fedre i kirken sin? For noen er dette far/mor. For andre konfirmantpresten eller speiderlederen. Eller alle. Eller ingen av dem. Jevnt over er det nok ganske tilfeldig hvor godt den enkelte ungdomsleder blir utfordret og møtt av en åndelig veileder. Mange menigheter er flinke til å organisere arrangement og skape engasjement rundt prosjekter. Men blir ungdomslederne som deltar, utfordret på sitt eget trosliv gjennom disse?

I follow me er det avgjørende å være klar på hvem som er ungdomsledere og hvem som er voksenledere og åndelige veiledere for ungdomslederne.